当前位置:首页 > 生肖资讯 > 正文

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

本文目录一览:

1、曹刿论战原文拼音

3、《古文观止》精读系列之

4、曹刿论战的写作特点

6、历史故事——曹刿论战

一、曹刿论战原文拼音

曹刿论战原革定氧田吧练步文拼音版

十年春,齐师伐我。du公将战。曹刿请见。

shí niázhin ch者总妈病状量洋ūn ,qí shī fá wǒ 。gōng jiāng zhàn 。cáo guì qǐdaong jiàn 。

其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”

qí xiāng rén yuē :“ròu shí zhě móu zhī ,yòu hé jiān yān ?”

刿曰:来自“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。

guì yuē :“ròu shí zhě bǐ ,wèi néng yuǎn móu 。”nǎi rù jiàn 。

问:“何以非愿的战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”

wèn :“hé yǐ zhàn ?”gōng yuē :“yī shí suǒ ān ,fú gǎn zhuān yě ,bì yǐ fèn rén 。认阶

对曰:“小惠未核首徧,民弗从也。”

duì yuē :“xiǎo hu硫境国独针首ì wèi pián ,m其丝刻随ín fú cóng y即谈杀喜兵价代攻轴ě 。”

公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”

gōng yuē :“xī shēng yù bó ,fú gǎn jiā yě ,bì yǐ xìn 。”

对曰:“小信未孚,神弗福也。”

duì yuē :“xiǎo xìn wèi fú ,shén fú fú yě 。”

公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”

gōng yuē :“xiǎo dà zhī yù ,suī bú néng chá ,bì yǐ qíng 。”

对曰:“忠之属也序林建看。可以一战。战则请里大从。”(徧 同:遍)

duì yuē :“zhōn证今马计倒夫训将g zhī shǔ yě 。kě yǐ yī zhàn 。zhàn zé qǐng cóng 。”(pián tóng :biàn )

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。

gōng 展拿期令你活还免怀每yǔ zhī chéng 。zhàn yú zhǎng sháo 。gōng ji额北的延组赶āng gǔ zhī 。

刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”

guì yuē 油厚由觉出热结:“wèi kě 。”qí rén sān gǔ 。guì yuē :“kě yǐ 。”

齐师败绩。公将驰之耐敌北。刿曰:“未可。”

qí shī bài jì 。gōng jiāng chí zhī 。guì yuē :“wèi kě 。”

下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

xià shì qí zhé ,dēng shì ér wàng zhī ,yuē :“kě yǐ 。”suí zhú qí shī 。

既克,公问其故。

jì kè ,gōng wèn qí gù 。

对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

duì yuē :“fū zhàn ,yǒng qì yě 。yī gǔ zuò qì ,zài ér shuāi ,sān ér jié 。bǐ jié wǒ yíng ,gù kè zhī ,fū dà guó ,nán cè 黑告推督权脸东石殖买干yě ,jù yǒu fú yān 。wú shì qí zhé luàn ,wàng qí qí mí ,gù zhú zhī 。”

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

译文

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打鲁国。鲁庄公将要迎战。曹刿请求鲁庄公接见自己。他的同乡说:“打仗的事当权者自会谋划,你又何必参与呢?”曹严探那居具照动它广永刚刿说:“当权者目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食这一类安身的东西,不敢独自享有,一定把它分给别人。”曹刿回答说:“这些小恩惠不能遍及百姓,百姓是不会听从您的。”鲁庄公说:“祭祀神灵的牛、羊、玉帛之类的用品,我(从来)不敢虚报数目,一定按照承诺的去做。”曹刿说:“这只是小信用,未能让神灵信服,神是不会保佑你的。 ”鲁庄公说:“大大小小的案件,虽然不能件件都了解得清楚,但一定要处理得合情合理。”曹刿回答说:“这才是尽了本职一类的事,可以凭借这个条件打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”

鲁庄公和他共坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军溃败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就向下看,查兄孝看齐军车轮碾出的痕迹,又羡氏稿登上战车,扶着轼远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。

战胜齐军后,鲁庄公问他这样做的原因。曹刿回答说:“作战,是靠敢作敢为毫不畏惧的气概。第一次击鼓能够振作士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就穷尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们设下埋伏。我看他们车轮碾过的痕迹散乱,望见他们的旗子倒下了,所以决定追击他们。”

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

三、《古文观止》精读系列之

《曹刿论战》出自《左传·庄公十年》,记述的是历史上著名的齐国和鲁国之间的“长勺之战”。

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

【题解】

《曹刿论战》是一篇战争题材的短文,标题的关键在于一个“论”字,它直接概括了文章的主要内容。表明此文的重点是曹刿论述作战的道理,即战略、战术,而不在记述、描写战斗的情况。

“长勺之战”的背景是,齐襄公时,齐国发生内乱,管仲、召忽保护公子纠逃到鲁国,鲍叔牙保护小白逃到莒国。公元前686年冬十二月,齐国公孙无知杀害了齐襄公自立为国君。一个多月之后,孙无知亦被齐国人所杀。鲁庄公亲自领兵护送公子纠回国,并命管仲率军把守住莒国通往齐国的道路,以阻止公子小白归国。

齐国大夫高奚等则暗中派人赴莒国迎公子小白返国,管仲率领的鲁国军队与护送公子小白归国的军队发生交战,管仲用箭射中公子小白带钩,公子小白佯死,使鲁国放松警惕,结果公子哥小白先一步回到齐国即位,而成为齐国的第十六位君主,这就是后来成为春秋五霸之首的齐桓公。

公元前685年秋,鲁庄公为助公子纠争位,再度领兵攻齐。齐、鲁两军在齐都临淄以西的干时相遇。齐军大败鲁军,鲁庄公差点被俘,侥幸逃回。

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

公元前684年初,齐国借口鲁国曾帮助公子纠争夺齐国君位,再次兴兵攻打鲁国,两军战于长勺。但但不知为什么,这一战役司马迁在《史记》中却没有记载。


【原文】

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”遂入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

【注解】

十年:鲁庄公十年,即公元前684年。
齐师:齐国的军队。师,军队。
伐我:伐,攻打。我,指鲁国。因《左传》根据鲁史《春秋》而写,故称鲁国为“我”。
公:诸侯的通称,这里指鲁庄公。
曹刿:历史上对他的记载并不多,也不他当时是何等身份。从文章的记述来看,曹刿应该属于平民或最下等的士卒。据说,他是周文王第六子曹叔振铎之后,是春秋时期著名的军事理论家。

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

也有人认为,曹刿和《史记·刺客列传》中和曹沫是同一个人,此观点尚存争议。但从《刺客列传》中曹沫“与齐战,三败北”的记载上看,似乎非曹刿所为。无论是《齐太公世家》,还是《鲁周公世家》,都没有出现曹刿这个人物,想来司马迁对此也存有怀疑,所以干脆不写。

肉食者谋之:肉食者,吃肉的人,指代鲁国的贵族和当权者。谋:谋划。

间(jiàn):参与。

鄙:鄙陋,目光短浅。

乃:于是,就。

何以战:倒装句,就是“以何战”,凭借什么作战?以,介词,用,凭,靠。

衣食所安,弗敢专也:衣食这类安身的东西,不敢独自享用。安,有“养”的意思。弗,不。专,独自专有,个人专有。

必以分人:省略句,省略了"之",完整的句子是“必以之分人”。一定把它分给身边的人。以,介词,把。人,指鲁庄公身边的近臣或贵族。

遍:遍及,普遍。

牺牲玉帛:古代祭祀用的祭品。牺牲,祭祀用的猪、牛、羊等。玉,玉器。帛,丝织品。

弗敢加也,必以信:加,虚报夸大。以,按照。

小信未孚:孚,使人信服。(这只是)小信用,未能让神灵信服。

福:这里是名词用作动词,赐福,保佑。

小大之狱,虽不能察,必以情:狱,指代(诉讼)案件。察:明察。情:诚,诚实。这里指诚心。

忠之属也:这是尽了职分(的事情)。忠,尽力做好分内的事。属,种类。

可以一战:就是“可以之一战”,可以凭借这个条件打一仗。可,可以。以,凭借。

战则请从:(如果)作战,请允许(我)跟从去。从:随行,跟从。

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

【解析】

这是本文的第一段,写战前准备,着重写政治方面的准备,强调取信于民的重要。这一段可分两层。

第一层,从开头至“遂入见”,写曹刿求见鲁庄公的原因。

开头以“十年春”点明事情发生的时间,然后写事态的发展“齐师伐我”,而“公将战”,简明扼要地说明了当时的形势。为曹刿的请见、论战交代了必要的背景。

曹刿见庄之前,有一段他与“乡人”的对话,一句“肉食者鄙,未能远谋”,表现出曹刿对于鲁国当权者的鄙视,同时也暗示出曹刿是一个关心国事,而且具有远谋的人。

“遂入见”:有的版本作“乃入见”。

第二层,是这一段的重点从,以曹刿与鲁庄公的对话,说明了这一战的主要前提。

曹刿的一句“何以战”,应该把鲁庄公问得一愣,因为从“公将战”一句我们可以看出,鲁庄公对于同齐国的一战是没有任何思想准备的,经曹刿这样一问,鲁庄公才说了“衣食所安,弗敢专也,必以分人”和“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”这两个他认为可以一战的条件。但曹刿分别以“小惠未遍,民弗从也”和“小信未孚,神弗福也”,否定了庄公的观点。

在曹刿的一再启发下,鲁庄公最后说出了第三个条件:“小大之狱,虽不能察,必以情。”曹刿最后也肯定了这一条,那就是要尽到国君的责任,为百姓多做一些“察狱以情”的实事。曹刿认为这就是“取信于民”,也正符合了“得民心者得天下”这一历史主张。因此,曹刿果决地认为,凭此就“可以一战”,并提出了“战则请从”的要求,很自然地过度到第二段开头的“公与之乘,战于长勺”。

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

【译文】
鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打鲁国。鲁庄公将要迎战。曹刿请求鲁庄公接见自己。他的同乡说:“打仗的事当权者自会谋划,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权者目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食这一类安身的东西,不敢独自享有,一定把它分给别人。”曹刿回答说:“这些小恩惠不能遍及百姓,百姓是不会听从您的。”鲁庄公说:“祭祀神灵的牛、羊、玉帛之类的用品,我从来不敢虚报数目,一定按照承诺的去做。”曹刿说:“这只是小信用,未能让神灵信服,神是不会保佑你的。 ”鲁庄公说:“大大小小的案件,虽然不能件件都了解得清楚,但一定要处理得合情合理。”曹刿回答说:“这才是尽了本职一类的事,可以凭借这个条件打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”


【原文】

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

【注解】

公与之乘:鲁庄公和曹刿共坐一辆战车。之,代词,指曹刿。
长勺:春秋时鲁国地名,在今山东省莱芜东北。
鼓:这里用作动词,击鼓(进军)。与“齐人三鼓”用法同。

败绩:军队溃败。
驰:驱车追赶。
下视其辙,登轼而望之:辙,车辙,指车轮碾出的痕迹。轼,古代车厢前做扶手的横木。
遂逐齐师:遂,于是,就。逐,追赶,追击。
既克:已经战胜。既,已经。

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

【解析】
这是第二段,仅用52个字,描写了齐鲁两军交战的实况,用简单的语言记述曹刿指挥鲁军战胜齐军的经过。

  鲁庄公与曹刿同乘一辆战车,这是对曹刿的信任与器重。两军战于长勺,长勺在鲁国境内,对鲁国军队来说有地理优势也

有人力和物力支援的优势。

曹刿用“未可”二字,直接阻止了庄公“将鼓之”的冒进行为,因为他要等待时机。直到“齐人三鼓”之后,曹刿下令说“可矣!”并开始反攻。反攻的结果就是“齐师败绩”,而对于鲁军如何反击的情形,则是不着点墨,但其战斗的场面和气势我们则可以从“齐师败绩”四个字中想象得出来。

齐军溃败之后,在追击的问题上,曹刿则再次以“未可”二字制止了庄公的贸然鲁莽,在经过了“下视其辙,登轼而望”之后,才又一次用“可矣”二字,下令鲁军追击齐军,因而获得了此次战役的全胜战绩。

两个“未可”,两个“可矣”,如此简练的语言,却准确的表现出了曹刿的沉着冷静与果断决绝。

【译文】

鲁庄公和他共坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军溃败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就向下看,查看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着轼远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是鲁军追击齐军。

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

【原文】

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

【注解】

既克:已经取得胜利。既,副词,表示动作、情况已经完成,相当于“已经”。克,战胜,意为取得胜利。

夫战,勇气也:作战,靠的是勇气。夫(fú),用于句首,表示要发议论和看法等,有提示作用,没有实际意义。

一鼓作气:第一次击鼓能振作士气。鼓,动词,击鼓。作,振作。这是由本文产生的一个成语,它的原意是作战擂响第一声战鼓时,军队的士气最为高涨,比喻趁劲头大的时候鼓起干劲,一口气把工作做完。常用于动员性的话语。

再而衰,三而竭:再,第二次(击鼓)。衰,衰败,这里指士气低落下来。三:第三次(击鼓)。竭,用尽,这里意为士气已经没有了。

彼竭我盈:他们的勇气已尽,我们的勇气正盛。彼,代词,指齐军方面。盈,充沛,饱满,这里指士气旺盛。

夫大国,难测也:此句中的“夫”应该有两种理解,一种是同“夫战,勇气也”中“夫”的用法;而无白书生以为,此处“夫”字作指示代词“那此”理解也是讲的通的,可以译成“那些(象齐国一样的)大国,他们的谋略是难以推测的。”难测,难以推测或猜测、估计。

视其辙乱,望其旗靡:看他们车轮碾过的痕迹散乱,望见他们的旗子倒下了。其,代词,指齐军。靡(mǐ),倒下。

曹刿论战-曹刿论战原文拼音

【解析】

这是本文的第三段,紧承题目中的“论”字,也是本文的中心,写的是曹刿论述赢得战胜强大齐国的原因。

整个战役的过程,仅用“既克”二字简单概述,意味着战役的结束。而曹刿的“论战”则是在鲁庄莫名其妙的一问之下自然揭示了出来,也使读者有一种恍然大悟的感觉。

曹刿之“论”可分为两方面。一是从“士气”对于战役胜败的重要性方面论述。

一是论述了士气与时机的关系:齐军第一次击鼓进军,士气正旺,这时鲁军按兵不动,避其锋芒;第二次击鼓,齐军士气开始低落,但还没有达到“竭”的程度;第三次击鼓时,齐军士气已是强弩之末,几尽完全衰竭,而鲁军的士气正旺。曹刿正是紧紧抓住这种“彼竭我盈”的有利时机,化劣势为优势,才造成了“齐师败绩”。

  二是论述了追击与时机的关系:曹刿知道,这场战争的对手是强大的齐国,所以他反攻取得了初步的胜利之后,并没有轻视敌人,一句“夫大国,难测也,惧有伏焉”,反映了曹刿强大敌人并取得初战胜利时始终保持警惕。所以他亲自察看敌情,在“视其辙乱”,又“望其旗靡”之后,才确认了齐军是真的已经败逃且溃不成军,而不是诈败“有伏”,于是下令乘胜追击,终于取得了战役的胜利。

曹刿的这一“视”一“望”,一近一远,十分传神地表现了他的谨慎与警惕。

【译文】

战胜齐军后,鲁庄公问他这样做的原因。曹刿回答说:“作战,是靠敢作敢为毫不畏惧的气概。第一次击鼓能够振作士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们设下埋伏。我看他们车轮碾过的痕迹散乱,望见他们的旗子倒下了,所以决定追击他们。”


【小结】

这篇短文仅有二百二十二字,却十分清晰地记述了战争的开始、发展、高潮和结局,而且紧紧围绕一个“论”字,似乎在有意地把庄公等“肉食者”的“鄙”与曹刿的“远谋”对照来写,从而突出了曹刿的智勇形象。

据说,长勺之战是是中国历史上少有的几次以弱胜强、以小胜大的战例之一,也是鲁国在与齐国长期斗争中一次罕见的胜利,同时也是齐桓公争霸斗争史上一次少有的挫折。此次战役的成果,直接影响了鲁国和齐国的关系,并促成数年后齐鲁之间的平稳相处。

至于曹刿是不是《刺客列传》中的曹沫,那应该是史学家们的问题了。

四、曹刿论战的写作特点

曹刿论战的写作特点有语言旦戚简练明了,文字流畅、引用典故,文辞优美。
1、语言简练明了,文字流畅模销陵:作者育精绝位长威蛋州东运用简单明了的语言,将复杂的思想和策略表达得十分清晰,使读者容易理解。
2、引用典故,来自文辞优美:斗此作者在文章中运用了许多典故,如引用《诗经》中的“百川东到海,何时复西归”,使文章更加生动优美。

六、历史故事——曹刿论战

斗鸡高手曹刿闪亮登场,肉食者谋之!

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:”可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:”夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

相信大家上学时都背过,下面我们来看下这个故事。

齐国鲍叔牙率领五百乘战车,长驱直入鲁国,直抵长勺。 鲁庄公听说齐国主动出击,反而有些惊慌起来,他没想到齐国人反应这么迅速。原本不过想做个架势,给自己一个台阶 下,只要齐国派人来谈判,顺势就不出兵了。谁知到如今弄假成真,人家先干过来了,不打还不行了。 “怎么办?”鲁庄公问施伯。

“我推荐一个人,他能帮助主公战胜齐国人。”施伯总有办法。 “谁?” “曹刿。” “曹刿?公务员吗?” “普通群众。”说白了,是个士。 “行吗?” “我看行。”

“为什么?” “我见过他斗鸡,他的鸡并不是好鸡,但是总能取胜,所以我觉得他一定有过人之处。” “好,让他来。”

施伯亲自来找曹刿。施伯的马车是庄公五系的,最新款,当施伯的马车进到曹刿的村子时,立即引起轰动和围观。想想 看,当奔驰六系车驶进一个小村庄时,那会是什么场景?

每个人都在想:是不是找我?男人开始做梦升官,女人则梦想自己成为官太太。 没有人能猜到,斗鸡的曹刿才是这位大人要找的人。 “找我做什么?”曹刿问。

“齐国人来攻打我们了,请你出山帮助我们击败侵略者。” “那我的鸡怎么办?” “哼,等齐国人打败了我们,我们都当了奴隶,你的鸡也会被齐国人煮来吃掉的。”

“嗯,好吧,我跟你走。” 看见曹刿坐上了这么豪华的车,乡亲们忍不住地嫉妒。 “老曹,保卫国家那样的事情,是吃肉的人干的,你瞎掺和什么?”有人大声喊。

“吃肉的人懂得什么?鼠目寸光而已。”曹刿回答道。 “哈哈哈哈。”大家都笑了,自尊心得到满足。

“兄弟,别这么说,你也快吃上肉了。”施伯皱皱眉头,在车上低声对曹刿说。 “逗他们玩的,他们嫉妒我。”曹刿笑笑。

庄公五系马车绝尘而去,这个贫穷的小村庄从此将因为一个叫做曹刿的人而名垂千古。

现在,曹刿在吃肉,陪同他一起吃肉的还有国家最高领导人鲁庄公。 “曹先生,我们怎么才能战胜齐国人?”鲁庄公问。

“这个,这个问题应该是我来问主公。”曹刿一时没想好怎样回答,索性来个反客为主:“主公认为鲁国凭什么可以抗 衡齐国人?” 鲁庄公一听,觉得曹刿挺有学问。

所以,如果有人问你什么问题你答不上来,不要惊慌,你反问他。

“我对周围的人很好,好吃好喝大家分享,你看,你现在吃的鸡腿,那就是我专门留下来的。”鲁庄公说,他对手下确 实很好。

“嗯,小恩小惠,不是人人都能得到,靠这个不行。” “对神灵祖先非常恭敬,从来不敢拖延时间克扣贡品。”鲁庄公说,他确实对鬼神很恭敬。

“嗯,小小信用而已,神鬼也未必会帮你。” “那还有什么?”鲁庄公挠了半天头,这才说:“大小诉讼,虽说做不到明察秋毫,但是至少在判决上追求公开公平公 正。”

“嗯,不错,全心全意做自己的工作,凭这个,可以一战。”曹刿连忙说,他知道,再说不行,庄公那就没辞儿了,那 这个仗还怎么打?直接投降算了。如果不打仗了,自己来干什么?今后再也没肉吃了。 “曹先生,既然你说能打,具体怎么个打法呢?”鲁庄公心里没底,还要问。

“这个,打仗就像斗鸡,在亲眼看见对方的鸡是什么样之前,你无法制定策略。但是,斗鸡有一个原则,不能急着出鸡 ,要让对方的鸡先消耗掉锐气之后再出鸡。”曹刿满嘴都是斗鸡,嘴里啃着鸡大腿。 “那曹先生的意思是?”鲁庄公没弄懂曹刿想要干什么,是不是想去侦查一下?

“打仗的时候主公带上我,我们来个现身说法。”曹刿的意思就是这样,现场发挥,发挥得好,回来继续吃肉;发挥不 好,也就让齐国人给剁了,无所谓了。

“好。”鲁庄公同意,其实他对曹刿心里也没底,他只是相信施伯不会看错人。

有话要说...